Menu
CÔNG TY NỘI THẤT AEROS CHUYÊN THI CÔNG THIẾT KẾ VĂN PHÒNG ĐẸP HIỆN ĐẠI.

CÔNG TY NỘI THẤT AEROS CHUYÊN THI CÔNG THIẾT KẾ VĂN PHÒNG ĐẸP HIỆN ĐẠI.

THI¾T K¾ THI CÔNG NØI TH¤T VĂN PHÒNG LÀM VIÆC CÔNG TY TP HÒ CHÍ MINH

Thi¿t k¿ thi công Văn Phòng.

B¡n đang muÑn thi¿t k¿ thi công nÙi th¥t Văn Phòng nhưng chưa bi¿t tìm ki¿m t¡i đâu?

Quý khách hàng bâng khuâng chưa bi¿t kiÃu dáng nÙi th¥t Văn Phòng nào phù hãp?

B¡n đang bâng khuâng méc giá thi¿t k¿ và thi công quá đ¯t?

NÙi th¥t Aeros là công ty chuyên thi¿t k¿ thi công nÙi th¥t Văn Phòng top đ§u sß hïu hơn 10 năm kinh nghiÇm trong lĩnh vñc nÙi th¥t.

Sß hïu lñc lưãng kù sư, thi¿t k¿ tâm huy¿t và có nhiÁu kinh nghiÇm trong nghÁ, Xưßng mÙc sÑ 1 “luôn luôn l¯ng nghe, luôn th¥u hiÃu” mÍi n×i lòng cça b¡n và sµn lòng tư v¥n muÓn ngàn câu hÏi như th¿ nào đà tìm ra nhïng thi¿t k¿ nÙi th¥t thích hãp nh¥t.

VÛi mong mÏi thi công các dñ án đ£m b£o ch¥t lưãng tÑt nh¥t, đúng ti¿n đÙ, gi£i quy¿t đưãc t¥t c£ yêu c§u cça các b¡n, chúng tôi luôn luôn đ§u tư phát triÃn nhà máy và tìm các lo¡i trang bË tÑi tân, tiên ti¿n.

HiÇn nay, chúng tôi đã trang bË 3 xưßng s£n xu¥t vÛi tÕng diÇn tích 2000m2, sí dång kù thu­t máy CNC chu©n cça Italia,Ý và đ§u tư hàng chåc thi¿t bË máy móc v­n hành đưãc du nh­p të các quÑc gia b­c nh¥t vÁ công nghÇ.

• Thi¿t k¿ và thi công Văn Phòng

Khi thi¿t k¿ không gian làm viÇc, các b¡n nên t­p trung vào hiÇu qu£ làm viÇc, sñ sáng t¡o và ti¿n đÙ làm viÇc cça ngưÝi lao đÙng. Vëa mÛi đây, các nhà chuyên môn đÓng ý r±ng các y¿u tÑ tác đÙng tÛi ti¿n đÙ làm viÇc chính là các công cå máy móc, ti¿ng Ón, ánh sáng, nhiÇt đÙ, ch¥t lưãng không khí cũng như c£ viÇc s¯p x¿p ch× làm viÇc

nhiÁu ho·c quá ít ánh sáng tác đÙng đ¿n m×i nhân viên và d«n đ¿n stress. Có thà không ph£i do lưãng ánh sáng tñ nhiên quá nhiÁu hay quá ít mà do phân bÕ ánh sáng. M×i mÙt lo¡i ánh sáng l¡i có các đ·c điÃm khác biÇt.

Ví như ta ph£i hoàn thành nhïng công viÇc trong môi trưÝng thi¿u ánh sáng và ánh sáng không Õn đËnh gây ra mÏi m¯t, s½ d«n đ¿n khó chËu, dÅ gây cáu kÉnh và tr§m c£m.

Nên gia tăng ánh sáng tñ nhiên b±ng phương pháp sí dång mái xéo góc làm cho ánh sáng tñ nhiên đi të cía sÕ chi¿u vào phòng. Sñ thay đÕi ánh sáng tñ nhiên toàn bÙ trong văn phòng có thà là mÙt cách gây tÑn kém nhưng ngưãc l¡i s½ gia tăng hiÇu su¥t làm viÇc.

Bên c¡nh đó, viÇc sí dång ánh sáng të cía sÕ, văn phòng s½ có c£m giác thân thiÇn hơn khi trang trí thêm các phông trung trang trí, phong c£nh. Cũng nên lưu tâm đ¿n không khí đ§m ¥m ß trong nÙi th¥t văn phòng.

Xưßng mÙc Aeros Thi¿t k¿ và thi công NÙi Th¥t Văn Phòng làm viÇc TrÍn Gói.

VÚI UY TÍN KINH NGHIÆM NHIÀU NĂM LÀ CÔNG TY CHUYÊN THI¾T K¾ THI CÔNG GIA CÔNG NØI TH¤T VĂN PHÒNG LÀM VIÆC. CÔNG TY NØI TH¤T AEROS Tð TIN KH²NG ĐÊNH R°NG QUÝ VÊ S¼ THðC Sð HÀI LÒNG VÀ CH¤T LƯâNG S¢N PH¨M VÀ các m«u thi¿t k¿ văn phòng đ¹p Công ty Aeros Sð PHäC Vä CæA CHÚNG TÔI

CÔNG TY CÔ PH¦N XÂY DðNG VÀ NØI TH¤T AEROS

NØI TH¤T VĂN PHÒNG AEROS

GÌI NGAY 24/24

Liên HÇ 24/24 : 0901 806 999 ( Zalo)

Website URL: